ေရႊတိဂံု
ေစတီေတာ္

ရန္ကုန္
ျမန္မာ

ရာသီဥတု

ယ ေန ့
28°C
Clouds
P
မနက္ျဖန္
32°C
Clouds
P